Закон о заштити података о личности

english translate

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

(само ако је Подносилац физичко лице или предузетник)

Обрада података у сврху закључења пословног аранжмана (уговора о кредиту, јемству или другог уговора) Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад, ул. Булевар цара Лазара бр. 7а („Фонд“) руковалац је личних података подносиоца захтева за кредит („Подносилац захтева“), који се прикупљају и обрађују у циљу закључења пословног аранжмана. Обрада података се врши у циљу закључења пословног аранжмана и без прикупљања и обраде личних података подносиоца захтева, Фонд није у могућности да закључи и испуни обавезе из уговора о кредиту. Подаци се чувају и користе у складу са прописима Републике Србије, уз примену свих адекватних техничких и организационих мера заштите података у складу са законом и интерним актима Фонда.

Фонд обрађује следеће категорије података о личности: Основни матични подаци, Контакт подаци, Подаци о запослењу и имовини, Податак о полу, Подаци о породичном статусу и члановима породице, као и остале податке којима Фонд располаже. Фонд има право да Податке о личности Подносиоца захтева проследи:

 • 1) својим запосленима који по закону и природи посла који обављају морају имати приступ тим подацима,
 • 2) Кредитном бироу УБС,
 • 3) овлашћеним државним органима на њихов захтев или по закљученом споразуму;
 • 4) овлашћеном ревизорском друштву;
 • 5) члановима својих органа и оснивачу у сврху извештавања;
 • 6) другим лицима који због природе посла који обављају морају имати приступ таквим подацима;
 • 7) трећим лицима са којима Фонд има закључен уговор о заштити поверљивости података;
 • 8) свим осталим органима и лицима којима је Фонд по законским прописима дужан да достави одговарајући податак.

Пренос података се врши на основу предузетих адекватних мера заштите у виду стандардне уговорне клаузуле, осим у случају преноса података овлашћеним државним органима којима се подаци достављају на основу закона.

Права Подносиоца захтева У складу са Законом о заштити података о личности Подносилац захтева има право на: приступ, исправку и допуну, брисање, ограничење обраде података, приговор и преносивост података.

Уколико се обрада података о личности врши на основу претходно дате сагласности, та сагласност се може опозвати у сваком тенутку у складу са Законом о заштити података о личности. Опозив сагласности неће утицати на допуштеност обраде у односу на сагласности пре опозива. Уколико Подносилац захтева сматра да је обрада података о личности извршена супротно одредбама Закона о заштити података о личности, има право да поднесе притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

За питања која се тичу обраде Ваших података можете нас контактирати путем:
 • • контакт телефона: 021 454 334
 • • имејл адреса: gdpr@rfapv.rs
 • • поште: Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад, ул. Булевар цара Лазара бр. 7а, 21000 Нови Сад


 • Шта је GDPR?  • Општа уредба о заштити података о личности (General Data Protection Regulation) GDPR је уредба усвојена на нивоу Европске уније 2016. године, а циљ њеног доношења је унифицирана заштита података о личности на тлу ЕУ.
  • Сва привредна друштва која су основана и/или послују у земљама чланицама ЕУ, као и она која нису , али обрађују податке о личности на које се може применити GDPR дужна су да ускладе своје пословање са његовим одредбама. У складу са Законом о заштити података о личности ("Службени гласник РС", број 87 од 13. новембра 2018.), обевеза свих фирми које послују на територији Србије дужна су да ускладе своје пословање са законским одредбама.
  gdpr


  Од када се примењује GDPR?  • На територији Европске Уније се примењује од 25.05.2018. године.
  • Крајњи рок за усклађивање пословања у Србији је до 21.08.2019. године.


  Шта обезбеђује GDPR?  • Овим законом се обезбеђује заштита основних права и слобода физичких лица, а посебно њиховог права на заштиту података о личности тј. сваког податка који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, екеонмског, културног и друштвеног идентитета.